آرایش آنتن غول پیکر فرستنده VLF

فرستنده VLF و انتشار

به منظور انتشار امواج از فرستنده VLF نیاز به آنتنی متناسب با طول موج فرستنده می‌باشد. طول موجی در بازه سی تا ده کیلومتر! یعنی ارتفاع انتن ربع موج باید از 2.5 کیلومتر تا 7.5 کیل.متر باشد. اجرای چنین آنتنی غیر ممکن است لذا اکثر آنتن ها در دنیا برای انتشار امواج از فرستنده از…